Rammevilkår

Norge har vindressurser med potensial til å forsyne store deler av Europa med ren energi.

Få andre steder er tilgangen til naturens egne energikilder større enn i landet vårt. Bare med vinden som blåser forbi norskekysten kunne vi dekket nesten hele Europas behov for strøm – til evig tid. Midt-Norge er en viktig bidragsyter i dette bildet og Sareptas prosjekter har spesielt gode vindressurser, faktisk sammenlignbart med mange offshore-prosjekter. Paradoksalt har landsdelen vår også kraftunderskudd.

Sareptas eksistensgrunnlag ligger i å frigjøre vindens fulle potensial. Vi skal sørge for ren kraft til landsdelen, og dermed også bidra til å nå de nasjonale mål om bygging av fornybar kraft.

For å hindre ytterligere global oppvarming må verden foreta en omlegging av sitt energiforbruk. Vi må redusere våre utslipp fra fossile energikilder og i langt større grad ta i bruk  energi fra fornybare energikilder. Norges avtale med Sverige om el-sertifikatordningen legger til rette for lønnsom utbygging av 26,4 TWh fornybar kraft innen 2020, og vindkraft vil være den viktigste bidragsyteren til å nå dette målet i Norge.