Miljø

Sarepta Energi skal med friskt pågangsmot blåse fossil energi av banen. Vi skal levere ren kraft, uten for store inngrep og skadevirkninger for miljøet.

Ulempene knyttet til etablering av vindkraftverk, kan være endringer i landskapet og landskapsopplevelsen, endring i muligheten til å kunne utøve tradisjonelt friluftsliv, samt forstyrrelser og endrede forhold for planter, dyr og fugler.

Med god planlegging og vilje fra utbygger, er det likevel mulig å ivareta de aller fleste miljøverdiene som er representert i plan- og influensområdet. I tillegg åpner det seg nye muligheter, blant annet i tilknytning til friluftsliv fordi tilgjengeligheten til områdene blir bedre.

Sarepta Energi gjennomfører i tilknytning til alle sine vindkraftanlegg omfattende miljøundersøkelser. Vi benytter landets beste kompetanse innenfor miljøkartlegging og –rådgivning for å dokumentere status for områdene, vurdere konsekvensene av inngrepene, for på denne måten å kunne gjennomføre gode avbøtende tiltak. Arbeidet gjennomføres med bakgrunn i NVEs rammer for konsesjonsbehandling, og i et tett samarbeid med NVEs miljøtilsyn. Dette for å sikre at prioriterte tiltak alltid er i tråd med nasjonale føringer.

Alle miljørapporter og konsekvensutredninger ligger på NVEs hjemmesider http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/