Sørmarkfjellet

Sørmarkfjellet vindkraftverk ligger i Osen og Flatanger kommune. Planområdet dekker  9,3 km2. Konsesjonen ble gitt i 2013. Konsesjonsgitt ytelse er 150 MW installert effekt. Forventet årlig produksjon er 465 GWh. Prosjektet forutsetter at det bygges en sentralnettslinje til Fosen.

Opprinnelig søkte Sarepta Energi om et vindkraftverk som omfattet både Oksbåsheia og Sørmarkfjellet (konsesjonssøknad av 4. juli 2006). Etter høringsrunden mottok Sarepta krav om tilleggsutredninger, der NVE ba om et søknadsalternativ som omfattet bare Sørmarkfjellet og med tilpasset nettilknytning. Sarepta oversendte denne tilleggsutredningen 13. august 2009, og det var med bakgrunn i denne tilleggsutredningen at NVE den 7. juni 2010 ga konsesjon til Sørmarkfjellet vindkraftverk. Konsesjonen ble påklaget, og endelig tillatelse ble gitt av Olje- og energidepartementet i august 2013.

I mars 2015 søker Sarepta om utvidelse av planområdet, og NVE godkjenner endringen i juni 2015 under visse vilkår. Også dette vedtaket blir påklaget, og OED gir endelig tillatelse til konsesjonsendringen i september 2016.

På Sørmarkfjellet har Sarepta gjennomført sammenhengende vindmålinger siden 2004, og analysene viser meget gode forutsetninger for vindkraftproduksjon.

I forbindelse med konsesjonsprosessen og pålagte kulturminneundersøkelser, ble det oppdaget 3-4000 år gamle fangstanlegg for villrein i planområdet. Disse funnene er det blitt tatt spesielt hensyn til i design av vindkraftverket, og det vil bli tilrettelagt slik at funnene blir synliggjort og presentert for publikum når vindkraftverket er ferdigstilt.

raklefeste_sørmarkfjellet

Raklefeste, tatt på Sørmarkfjellet, og er en ett av ca 100 objekter som er blitt lokalisert

 

«Reinsdyr» viser hvordan en del av fangstanlegget kunne sett ut, tegnet av Øyunn Wathne Sæther

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål eller innspill til oss. Vi setter alltid pris på tilbakemeldinger.