Frøya

Frøya vindkraftverk ligger som navnet tilsier på øya Frøya. Planområdet dekker 6,6 km2. Konsensjonen ble gitt i 2012. Konsesjonsgitt ytelse er 60 MW installert effekt. Forventet årlig produksjon er 203 GWh. 

Frøya vindkraftverk ble opprinnelig konsesjonssøkt i 2004 med 200 MW installert ytelse, men har etter en langvarig og omfattende konsesjonsbehandling blitt redusert til 60 MW installert ytelse og med forventet årlig produksjon 203 GWh. Konsesjon ble gitt 2012, denne ble påklaget og endelig tillatelse ble gitt av Olje- og energidepartementet i august 2013.

Sarepta startet med vindmåling allerede i 2002, disse mastene ble demontert i 2003. Siden 2013 har det pågått kontinuerlig vindmåling i planområdet, og analysene viser meget gode forutsetninger for vindkraftproduksjon.

Prosjektet forutsetter oppgradering av det regionale nettet fra Frøya via Hitra og til Snillfjord. Videre forutsetter også prosjektet utbygging av ny 420 kV sentralnettlinje mellom Åfjord (Storheia) og Surna (Trollheim). Begge disse prosjektene er besluttet gjennomført, og vil stå ferdig Q4 2019.